Vedtekter

Vedtekter for Schakklubben av 1911

§ 1.
Schakklubben av 1911, Oslo, har som formål å utbre interessen for sjakkspillet

§ 2.
Enhver som ønsker å bli medlem må sende skriftlig søknad vedlagt anbefaling av minst et klubbmedlem. Styrets beslutning om opptagelse må være enstemmig.

Ved melding om opptagelse vedlegges ett eksemplar av klubbens vedtekter.

§ 3.
Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen som også kan fastsette eller bemyndige styret til å fastsette differensiering i kontingenten for spesielle medlemsgrupper, f.eks. utenbysboende, medlemmer under 20 år, studenter, eldre medlemmer.

§ 4.
Utmelding må skje skriftlig til styret. Kontingenten må betales fullt ut for det halvår i hvilket utmelding skjer.

§ 5.
Styret kan stryke medlem som ikke oppfyller sin økonomiske forpliktelse til klubben.

Styret kan ekskludere et medlem som viser en oppførsel som kan skade klubbens anseelse eller formål. Eksklusjonen kan appelleres til generalforsamlingen hvis avgjørelse er endelig.

§ 6.
Medlemsmøter holdes i sesongen minst en gang i uken.

Sjakk er det eneste spill som er tillatt på klubbens møter.

§ 7.
Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet og er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen februar måneds utgang og innkalles med 14 dagers varsel i brev.

På generalforsamlingen skal behandles:
1. Årsberetning.
2. Regnskap med revisorberetning.
3. Valg av 7 styremedlemmer.
4. Valg av revisor med varamann.
5. Til styret innkomne forslag.
6. Eventuelt.

Valgene gjelder for 1 år.

Alle valg skjer ved skriftlig stemmegivning. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig stemmeflertall. unntatt avgjørelser vedrørende endringer i vedtektene.

Æresmedlemmer nyter alle rettigheter og har ingen forpliktelser.

§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 10 medlemmer forlanger det. På denne behandles de saker som står oppført på dagsordenen. Innkalling skjer på samme måte som til ordinær generalforsamling.

§ 9.
Styret består av minst sju medlemmer og skal dekke funksjonene leder, nestleder, kasserer, turneringssjef, nettredaktør og materialforvalter.

Styret handler på klubbens vegne i overensstemmelse med vedtektene og trufne bestemmelser. under ansvar overfor generalforsamlingen.

Styret holder møter så ofte som lederen finner det nødvendig eller når to styremedlemmer forlanger det. Lederen innkaller til møtene.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Det føres protokoll.

§ 10.
Styret sørger for at det blir holdt turneringer som er tilgjengelige for alle
klubbens medlemmer. Ikke-medlemmer må tegne medlemskap for å delta. Bimedlemskap er i denne sammenhengen tilstrekkelig. Unntak fra kravet om medlemskap må godkjennes av styreleder og turneringssjef i fellesskap.

§ 11.
Etter forslag av styret kan generalforsamlingen beslutte å utdele klubbens merke i gull til medlem som på en eller annen måte har gjort seg særlig fortjent til det.

Det samme gjelder utnevnelse av æresmedlem.

Avstemningen skal være skriftlig.

§ 12.
Klubben kan ikke oppløses hvis 7 medlemmer er imot det.

Er bestemmelse om oppløsning fattet, bestemmer generalforsamlingen hva som skal gjøres med klubbens eiendeler.

§ 13.
Endringer i disse vedtekter med unntagelse av bestemmelsene i § 12 om oppløsning. kan bare foretas på en generalforsamling med 2/3 flertall.

Forslag til endringer må være kommet til styret senest 8 dager før generalforsamlingen holdes.

Vedtatt på generalforsamling 1. februar 1967. Revidert på generalforsamlinger 19. februar 2001, 1. mars 2004, 14. mars 2016 og 13. mars 2017 (det vedtatte forslag 1 på generalforsamlingen 2017 er ikke innarbeidet i teksten ennå).