Schakklubben av 1911
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag 11. september 2006 kl 19.11.
Ullevål Hageby Seniorsenter, Damplassen, Oslo.


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.


2. Valg av dirigent og referent
Torstein Bae ble valgt til dirigent og referent.


3. Godkjenning av klubbens regnskap for 2005
Odd Gunnar Heitun orienterte om regnskapet for 2005. Tallene var i all hovedsak de samme som ble lagt frem for generalforsamlingen i mars. Heitun bemerket av klubben gikk med et driftsunderskudd, men likevel gikk med overskudd grunnet arrangerte turneringer. Dette hadde vært vanlig de senere år. Øyvind Asbjørnsen spurte hvorfor overskuddet fra Color Line Hurtigsjakk ble klart mindre i 2005 enn i 2004. Bae svarte at dette skyldtes at Color Line hadde satt opp prisene. Generalforsamlingen godkjente regnskapet for 2005.
Videre orienterte Heitun om budsjettet for 2006. Torstein Bae meddelte at 1911s del av overskuddet etter NM for skolelag ble 10.000, som budsjettert. Roaul Abrahamsson påpekte at klubben hadde kvalifisert seg for Telioserien 06-07, hvilket ville medføre en ekstrautgift på ca kr 6000.


4. Eventuelt
- Asbjørnsen roste de fine hjemmesidene for klubben på sk1911.no. De øvrige tilstedeværende sluttet seg til rosen. Heitun nevnte at han gjerne så at flere jobbet med sidene – interesserte ble bedt om å melde seg.
- Bae nevnte at klubben bør arrangere Landsturneringen i 2011. Heitun sa at flere av medlemmene burde involveres når klubben arrangerer turneringer, slik at man bygger opp nødvendig kompetanse.


Oslo, 12. september 2006

Torstein Bae /s
referent