1911s generalforsamling 2003
Referat


Tid og sted: 24. februar 2003 kl 19.30 i Ullevål Hageby Seniorsenter.


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Til tidspunkt ble det bemerket at møtet helst burde avholdes utenfor skolens vinterferie.


2. Valg av dirigent og referent

Johs R Kjeken ble valgt til dirigent. Torstein Bae ble valgt til referent.


3. Årsberetning

Den fremlagte årsberetning ble vedtatt.

4. Regnskap med revisorberetning. Budsjett 2003.
Til det fremlagte regnskap fremkom det et par kommentarer. Korrekt kassebeholdning var kroner 1446,86, og korrekt egenkapital ble dermed kroner 34.965,42. Revisors beretning og kommentarer ble lest opp og drøftet. Regnskapet for 2002 ble etter dette godkjent.


Det fremlagte budsjett ble vedtatt. Det ble vedtatt en ny kontingentkategori, student 26-30 år. Kontingent for denne gruppen ble satt til kroner 500 for 2004. Det andre kontingentene ble ikke endret, men styret fikk fullmakt til å heve kontingenten dersom forbundet hever sin kontingent på sommerens kongress.


5. Valg av styre

Følgende valg ble foretatt:
Formann: Johs R Kjeken (gjenvalg)
Nestformann: Tore Garberg (gjenvalg)
Kasserer: Harald Furnes (gjenvalg)
Sekretær: Torstein Bae (gjenvalg)
Turneringssjef: Roaul Abrahamsson (ny)
Materialforvalter: Odd Gunnar Heitun (ny, tidl. turneringssjef)


6. Valg av revisor med varamann

Følgende valg ble foretatt:
Revisor: Fred Westerby (gjenvalg)
Vararevisor: Anders Sørjordet (ny)


7. Innkomne forslag

Det var ikke kommet inn noen forslag


8. Eventuelt

Roaul Abrahamsson mente det var viktig å skape et treningstilbud til de yngre medlemmene, slik at ikke disse forsvinner til andre klubber eller blir borte fra sjakken. Lars Erik Hagen trakk frem viktigheten av god kommunikasjon klubbmedlemmene mellom, og at alle måtte dra i samme retning.


Etter dette takket formannen for tilliten og hevet møtet.


Oslo, 24. februar 2003


Torstein Bae /s
referent