1911s generalforsamling 2004
Referat


Tid og sted: 1. mars 2004 kl 19.30 i Ullevål Hageby Seniorsenter.


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.


2. Valg av dirigent og referent

Johs R Kjeken ble valgt til dirigent. Torstein Bae ble valgt til referent.


3. Årsberetning

Den fremlagte årsberetning ble vedtatt. Roaul Abrahamsson fremhevet betydingen av å anerkjenne dommernes innsats.


4. Regnskap med revisorberetning. Budsjett 2004.

- Harald Furnes orienterte om regnskapet. Regnskapet ble godkjent.
- Postene "Landsturneringen" på inntekts- og utgiftssiden ble strøket. Med disse endringene ble det fremlagte budsjettet vedtatt. Kontingenten ble ikke endret, men styret fikk fullmakt til å heve kontingenten dersom forbundet hever sin kontingent på sommerens kongress.


5. Innkomne forslag

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å endre vedtektenes § 9, første ledd, til:
"Styret består av seks medlemmer: Formann, viseformann, kasserer, turneringssjef, internettredaktør og materialforvalter. I tillegg velges et varamedlem."


6. Valg av styre

Følgende valg ble foretatt:
Formann: Johs R Kjeken (gjenvalg)
Viseformann: Torstein Bae (tidligere sekretær)
Kasserer: Harald Furnes (gjenvalg)
Turneringssjef: Roaul Abrahamsson (gjenvalg)
Internettredaktør: Odd Gunnar Heitun (tidligere materialforvalter)
Materialforvalter: Finn Møller (ny)
Varamedlem: Henrik Egeland Gaudernack (ny) 


Gaudernack vant en kampvotering mot Aleksander Omtvedt med 11-3. De øvrige ble valgt enstemmig.


7. Valg av revisor med varamann. Valgkomite.

Følgende valg ble foretatt:
Revisor: Fred Westerby (gjenvalg)
Vararevisor: Per Gisle Svendsen (ny) 


Det ble også valgt en valgkomite:
Leder: Geoff Smith
Medlemmer: Harald Hansen og Odd Gunnar Heitun.


8. Eventuelt

- Generalforsamlingen diskuterte "Haakon Opsahls minneturnering" i 2005, det år Opsahl ville fylt 100 år. Det var delte meninger om det burde arrangeres en IM-/GM-berger eller en NGP-turnering, evt. begge deler. Fred Westerby mente det ville være lurt å sette ned en turneringskomite.
- Christian Poppe ønsket at klubben skulle stille med et fjerdelag/ungdomslag i neste sesong i seriesjakken (2004-2005). Generalforsamlingen var positivt innstilt til et ungdomslag, men ønsket at ungdommene selv skjøttet laget, inkludert lagledelse.
- Chris Lütken nevnte problemene med støy i spillelokalet knyttet til bruk av PC. Det ble understreket at PCen kun skal benyttes til sjakk.


Etter dette takket formannen for tilliten og hevet møtet.Oslo, 1. mars 2004


Torstein Bae /s
referent