Generalforsamling for SK av 1911

 

Ullevål Hageby Seniorsenter

mandag den 7. mars 2005 kl. 19.30.

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent, med den endringen at forslag til nedleggelse av Nyhetsbulletinen ble flyttet til p. 8 c som en eventueltsak. Det ble dessuten satt opp et punkt 8 d Arrangementer.

 

2. Valg av dirigent og referent.

Valgt ble Johs Kjeken til dirigent og Odd Gunnar Heitun til referent.

 

3. Årsberetning.

Årsberetningen ble opplet og godkjent, med en rettelse: I p. 16 skal det stå at Roaul Abrahamsson også ble gjenvalgt som leder av NSFs eliteutvalg.

 

4. Regnskap med revisorberetning.  Budsjett 2005.

Regnskapet og revisjonsberetning ble gjennomgått og godkjent. Revisor savnet vedtak i forhold til de saker som styret har avgjort ved epostkorrespondanse. Budsjettet for 2005 ble vedtatt i henhold til forslaget.

 

Alf Vederhus foreslo at kontingenten for 2006 ble holdt uendret. Aleksander Omtvedt foreslo at kontingenten ble senket. Omtvedts forslag fikk 2 stemmer. Vederhus forslag ble vedtatt med overveldende flertall.

 

5. Til styret innkomne forslag.

Intet forslag forelå til behandling.

 

6. Valg av styre.

Følgende ble gjenvalgt med akklamasjon uten motkandidat:

Formann: Johs Kjeken

Nestformann: Torstein Bae

Kasserer: Harald Furnes

Turneringssjef: Roaul Abrahamsson

Nettredaktør: Odd Gunnar Heitun

Materialforvalter: Finn Møller

 

Styret fikk fullmakt til å oppnevne varakasserer når Furnes etter planen flytter til Italia i oktober i år.

 

Henrik Gaudernack ønsket ikke gjenvalg som varamedlem til styret. Det forelå to forslag til nytt varamedlem. Ingen forlangte skriftlig avstemning, og følgende stemmer ble avgitt for kandidatene:

Aleksander Omtvedt 10 stemmer, og han ble således valgt til varamedlem.

William Magnor 2 stemmer.

 

7. Valg av revisor med varamann. Utnevning av valgkomite.

Fred Westerby ble gjenvalgt som revisor og Per Gisle Svendsen som vararevisor, med akklamasjon uten motkandidater.

 

Harald Hansen ble valgt som leder av valgkomiteen og Odd Gunnar Heitun som medlem av valgkomiteen, med akklamasjon uten motkandidater.

 

8. Eventuelt.

 a) Opprettelse av turneringsutvalg.

Formannen orienterte om at styret kommer til å oppnevne et turneringsutvalg til å bistå turneringssjefen. Bakgrunnen for dette er at klubben er blitt større, og det er regelmessig relativt mange på klubbturneringene.

b) Opprettelse av redaksjonsutvalg for klubbens hjemmesider på internett.

Dette er allerede under etablering.

c) Nedleggelse av Nyhetsbulletinen.

Redaktøren redegjorde for tanken om at det kanskje er overflødig eller unødvendig med en papirutgave med informasjon nå når alt ligger på nettet. Det ble gitt uttrykk for ønske om å beholde Bulletinen, og en orienterende avstemning ga 6 stemmer for et sterkt ønske om å beholde Nyhetsbulletinen, og 6 stemmer for at det er greit å nedlegge den. På grunnlag av dette sa redaktøren at Nyhetsbulletinen blir utgitt foreløpig.

d) Arrangementer.

Formannen orienterte om at det er naturlig at SK 1911U nå er blitt så stor at klubben bør påta seg noen av de store arrangementene for barn og ungdom. Dette kaster også en del penger av seg. Tanken er at SK 1911U kan stå for innkvartering og teknisk arrangement, men SK 1911 kan stå for selve

turneringsavviklingen. Det var ingen innsigelser til dette.

 

Formannen takket for frammøtet og deltakelsen, og erklærte generalforsamlingen for avsluttet.

 

Oslo,  8 mars 2005

 

Odd Gunnar Heitun /s

referent