Schakklubben av 1911
Generalforsamling 2006 

Mandag 6. mars
Ullevål Hageby Seniorsenter, Damplassen


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av dirigent og referent
Johs R Kjeken ble valgt til dirigent. Torstein Bae ble valgt til referent.

3. Årsberetning
Kjeken gikk gjennom årsberetningen. Generalforsamlingen minnet Karstein Derås med ett minutts stillhet. Årsberetningen ble godkjent.

4. Regnskap med revisorberetning. Budsjett 2006
- Odd Gunnar Heitun redegjorde kort for regnskapet. Revisor Westerby fant ikke å kunne anbefale generalforsamlingen å godkjenne regnskapet, da det var enkelte uklarheter. Generalforsamlingen vedtok å nedsette en gruppe, bestående av Heitun, Westerby, Magnar Nikolaisen og Anders Sørjordet, som ser på regnskapet og fremlegger nytt regnskap for 2005. Det vil bli innkalt til ekstraordinær generalforsamling, der regnskapet søkes godkjent.
- Til budsjett for 2006 ble det bemerket at 1911 vil få inntekter fra NM for skolelag, jf punkt 8. Det ble budsjettert med 10.000 i inntekter fra mesterskapet, som ny post under ekstraordinære inntekter. Som ny post på utgiftssiden ble ført opp trening, hvilket det ble satt av kr 5000 til. Postene sum ekstraordinære inntekter, sum inntekter, reelt overskudd og sum ble endret tilsvarende. Etter dette er det budsjetterte overskudd i 2006 kr 11.945.

5. Til styret innkomne forslag
Det var ikke kommet inn noen forslag.

6. Valg av styre
Etter innstilling fra valgkomiteen ved Heitun ble følgende styre valgt:
Formann: Johs R Kjeken (gjenvalg)
Viseformann: Torstein Bae (gjenvalg)
Kasserer: Magnar Nikolaisen (ny)
Internettredaktør: Odd Gunnar Heitun (gjenvalg)
Materialforvalter: Finn Møller (gjenvalg)
Varamedlem: Torbjørn R Hansen (ny)

Samtlige ble valgt ved akklamasjon.

Vervet som turneringssjef ble ikke besatt. Styret ble gitt fullmakt til å supplere seg selv med turneringssjef.

7. Valg av revisor med varamann. Utnevning av valgkomite
Følgende valg ble foretatt:
Revisor: Fred Westerby (gjenvalg)
Vararevisor: Anders Sørjordet (ny)

Til valgkomite ble utnevnt:
Leder: Johs R Kjeken
Medlem: Torstein Bae

8. Eventuelt
- 1911U skal arrangere NM for skolelag 29. april til 1. mai. Det legges opp til at 1911 står for turneringsledelsen, og får en del av overskuddet, jf punkt 4.
- Heitun meddelte at han ikke vil videreføre bulletinen, av samme årsak som han på neste generalforsamling vil gå ut av styret (nytt arbeidssted på Brandbu). Hvis noen ønsker å fortsette arbeidet, kan filer fås fra Heitun.
- Moj Ershadi ytret ønske om trening i klubben, og et forum for utveksling av synspunkter i klubben. Generalforsamlingen var svært positiv til ideen. Louis Sit nevnte mulighet for å bruke internett. Lars Kjølberg mente man burde vurdere å ha to klubbkvelder i uken. Roaul Abrahamsson sa seg helt enig i at trening var viktig, og så med glede på at 1911 kunne bli en foregangsklubb i arbeidet med trening for voksne. Generalforsamlingen vedtok å sette ned et utvalg, bestående av Moj Ershadi, Roaul Abrahamsson, Alf Vederhus, Torbjørn R. Hansen og Christian Poppe, som skal se på hvordan treningen i klubben bør legges opp.


Oslo, 7. mars 2006

Torstein Bae /s
referent