SCHAKKLUBBEN AV 1911

GENERALFORSAMLING 2007

 

REFERAT

 

Sted: Ullevål Hageby Seniorsenter, Damplassen, Oslo.

Tid: Mandag 5. mars kl 19.30.

 

Ni medlemmer var møtt frem.

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

 

2. Valg av dirigent og referent.

Johs R Kjeken ble valgt til dirigent. Torstein Bae ble valgt til referent.

 

3. Årsberetning.

Johs R Kjeken gikk gjennom årsberetningen. Torstein Bae påpekte at Victor Hansen var blitt tildelt NSFs hedersplakett. Roaul Abrahamsson bemerket at Silje Bjerke var blitt tildelt Thomas Heibergs minnestipend. Med disse to merknadene ble årsberetningen godkjent.

 

4. Regnskap med revisorberetning. Budsjett 2007.

- Revisor hadde grunnet sykdom ikke rukket å revidere ferdig regnskapet. Etter forslag fra revisor ble det vedtatt å godkjenne regnskapet under forutsetning av at revisor anbefaler dette.

- Det ble gjort enkelte endringer i det fremlagte budsjettforslaget. Under ekstraordinære inntekter ble lagt til Color Line hurtigsjakk (kr 2000), Åpent OM NVGP (kr 3000), Overførsel fra Brugata (kr 2500). Under ordinære driftsinntekter ble interne turneringer økt med kr 1000 (til kr 6000). På kostnadssiden ble posten ”Diverse” redusert med kr 1000 (til kr 6000). Som et resultat av dette ble det budsjetterte underskudd for 2007 redusert med kr 9000 til kr 4080.

 

5. Valg av 6 styremedlemmer.

Følgende styre ble valgt:

Formann: Johs R Kjeken (gjenvalg)

Viseformann: Harald Furnes (ny)

Kasserer: Magnar Nikolaisen (gjenvalg)

Materialforvalter: Finn Møller (gjenvalg)

Nettredaktør: Helge Fjellestad (gjenvalg)

Turneringssjef: Torstein Bae (tidl. viseformann)

Varamedlem: Roaul Abrahamsson (ny)

 

6. Valg av revisor med varamann.

Som revisorer ble valgt:

Revisor: Anders Sørjordet (tidl. vararevisor)

Vararevisor: Alexander A Sørensen (ny)

 

7. Til styret innkomme forslag.

- Styret hadde foreslått at klubben søkte om opsjon på å arrangere Landsturneringen i 2011. Dette ble vedtatt.

- Torstein Bae redegjorde for den helt ekstraordinære innsats Johs R Kjeken hadde lagt ned for klubben, som redningsmann tidlig på 90-tallet og de siste årene spesielt med barnesjakk. Bae meddelte generalforsamlingen at styrene i 1911 og 1911U enstemmig hadde vedtatt å anbefale årsmøte å utnevne Johs R Kjeken til æresmedlem. Johs R Kjeken ble utnevnt til æresmedlem i 1911 ved akklamasjon.

 

8. Eventuelt.

a) Klubbens 100-årsjubileum i 2011.

Det ble drøftet hva som kunne og burde gjøres i tillegg til å arrangere Landsturneringen (jf punkt 7). Johs R Kjeken reiste spørsmål om det burde nedsettes et jubileumsutvalg. Kjeken nevnte også muligheter for GM-turnering, og spurte hva forsamlingen mente om å få skrevet en jubileumsbok. Til det siste ble det bestemt at Bae skulle kontakte Øystein Brekke om saken. Roaul Abrahamsson mente en mulighet var å arrangere en rimelig fellestur for medlemmene i etterkant av Landsturneringen, noe mange mente var en god tanke.

 

Johs R Kjeken takket for tilliten, og hevet møtet omtrent kl 21.

 

 

Oslo, 6. mars 2007

 

Torstein Bae /s

referent