Referat fra Generalforsamling for SK 1911

Generalforsamlingen i Schakklubben av 1911 ble avholdt i Ullevål Hageby Eldresenter mandag 15. februar 1999.

1.   Innkalling og dagsorden ble godkjent

2.   Johs. R. Kjeken ble valgt til dirigent, Harald Furnes ble valgt til referent.

3.   Årsberetningen ble lagt fram. Hauge kommenterte at resultatet fra de viktigste av klubbens turneringer ikke var kommet med i det på forhånd utsendte materialet. Det ble vedtatt at resultatene skulle sendes ut sammen med referatet fra Generalforsamlingen. Videre ble det ytret ønske om at ColorLine hurtigsjakk også måtte bli arrangert i 1999. Hagen og Furnes kunne opplyse om at det vil bli turnering på danskebåten i begynnelsen av mai, men at den endelige datoen ikke var fastsatt.
Forøvrig var det ingen kommentarer til årsberetningen.

4.   Regnskapet ble fremlagt, og revisorberetningen ble lest. Regnskapet viste et overskudd på 370,17 kroner. Men det ble gjort oppmerksom på at regnskapet ville ha vist et klart underskudd dersom ikke ColorLine Hurtigsjakk 1998 hadde vært arrangert.
Heitun gjorde rede for enkelte av postene, og spesielle situasjoner knyttet til noen av postene.
Heitun mente det var uheldig at det i forbindelse med ColorLine hurtigsjakk var uheldig at den benyttede konto sto på navnet til en privatperson, og ikke i SK 1911 sitt navn. Det ble vedtatt å benytte en eksisterende, men for tiden hvilende konto, for turneringen i 1999.
Kjeken pekte på at klubbens burde ha som målsetning at den ordinære inntektsside burde dekke klubbens ordininære utgifter. Heitun pekte på at det i 1998 var påløpt ekstraordinære kostnader i forbindelse med inngravering av Lars Hansens minnepokal og kjøp av premier.
Regnskapet ble godkjent.
Budsjettet for1999 ble fremlagt. Det ble noe diskusjon om prinsipper for kontigentendringer. Bakgrunnen er at styret ønsker at kontigenten skal lyde på et rundt beløp. Kontigenten til forbundet er økt, noe som innebærer at styret ønsket å øke kontigenten til klubben. Det ble vedtatt at kontigenten for 1999 forblir som den er, og at styret har fullmakt til å øke kontigenten for 2000 med inntil 50 kroner. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og budsjettet for 1999 ble vedtatt.

5.  Det sittende styret ble gjenvalgt med akklamasjon: Formann: Johs. Kjeken, Viseformann: Harald Furnes, Sekretær: Torstein Bae, Kasserer: Odd G. Heitun, Materialforvalter: Finn Møller og Varamann: Tore Garberg.

6.  Matti Unnli ble gjenvalgt som revisor, og Alf Vederhus ble valgt som varamann for revisor.

7.  Det var ingen innkomne forslag.

8.  Garberg foreslo at klubben kunne ha en PC stående i lokalet til disposisjon for klubbens spillere. Kjeken pekte på at det kunne bli problematisk, i og med at klubben ikke eier lokalene. Heitun viste videre til at klubbens økonomi neppe tillater en investering av en slik størrelse, og det ble bestemt å la saken bero.
Derås rettet en takk til Hagen, Furnes, Bae og Svendsen for innsatsen med ColorLine Hurtigsjakk 1999. Resten av de tilstedeværende sluttet seg umiddelbart til det.
Derås roste også det nåværende styret.
Hauge fikk dessuten ros for sin innsats med arrangement av analysekvelder.
Det ble etterlyst initiativ til kamp over mange bord (15-20) mot en annen klubb. Styret arbeider videre med ideen i 1999.
Heitun savnet opplæring for ”svakere” voksne spillere. Primært tenkte han på foreldre til barne- og ungdomsspillere, men det kan også tenkes andre ferske spillere som kunne nyte godt av et slikt tilbud.