Turneringsregler

for Schakklubben av 1911

 

§1

I klubben spilles etter F.I.D.E.`s regler for sjakkspillet.

 

§ 2

Klubben arrangerer minst 2 ratede turneringer årlig for medlemmene, en vårturnerning og en høstturnering. Ved siden av disse turneringer kan styret arrangere de turneringer som det ønsker.

 

I vårturneringen spilles det om klubbmesterskapet. Klubbmesterskapet går vanligvis over 7 runder og spilles etter Bergers system. Høstturneringen spilles vanligvis i én gruppe etter Monrads system. Vinner av en lavere gruppe kan spille i høyere gruppe i neste turnering.

 

Gruppene settes som hovedregel opp etter rating. Turneringslederen kan fravike dette hvis en spillers antatte spillestyrke ligger langt fra ratingtallet.

 

I ratede turneringer begynner hver runde presis kl. 1911 hvis ikke annet er bestemt eller avtalt mellom partene. Kommer en spiller en time for sent, har han tapt partiet.

 

Styret informerer samtlige medlemmer skriftlig om turneringer, med angivelse av antall runder og dato for rundene, påmeldingsmåte, startavgift, betenkningstid, frammøte til første runde, premiering, turneringsleder og annet som antas å være viktig for medlemmene å ha kjennskap til. Alle endringer i opplegget for turnerninger som er satt i gang, skal meddeles samtlige deltagere i turneringen skriftlig.

 

Startavgiften betales normalt før turneringen starter.

 

Vanligvis premieres en tredel av deltagerne.

 

§ 3

Styret oppnevner en turneringssjef for ett år. Turneringssjefen leder klubbens turneringer eller oppnevner en turneringsleder/dommer for den enkelte turnering, evt. for én turneringskveld, evt. for en klasse/gruppe. Det er ønskelig at ingen er turneringsleder for den klassen eller gruppen han selv deltar i. Turneringssjefen, som bør være godkjent dommer, minst kretsdommeraspirant, sørger for rapportering av resultatet av ratede turneringer til Norges Sjakkforbund.

 

§ 4

Er en spiller forhindret fra å spille den faste turneringsdag, skal han senest dagen før melde forfall til turneringslederen og medspilleren. Spillerne avtaler seg imellom når og hvordan partiet skal avvikles og melder dette til turnerningslederen. Blir de ikke enige, forelegges saken for turneringslederen som med bindende virkning for partene henlegger partiet til en av klubbens spillekvelder. Den spiller som da ikke møter frem uten gyldig forfall, taper partiet.

 

I ratede turneringer legges det inn minst to spillefri kvelder til utsatte partier og eventuelle hengepartier. Før siste runde skal alle utsatte partier og hengepartier være ferdigspilt.

 

§ 5

Turneringsreglene kan endres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

 

Vedtatt av generalforsamlingen 24. januar 1968,  endret på generalforsamling 9. februar 1998.