Generalforsamling SK av 1911  14/2-2000

Møtet ble satt kl. 19.35 i Ullevål Hageby Eldresenters kantine.

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

 

2. Valg av dirigent og referent

Johs. Kjeken ble valgt til dirigent. Torstein Bae ble valgt til referent.

 

3. Årsberetning

Generalforsamlingen hadde følgende merkander til årsberetningen:

- Torstein Bae norgesmesterskap i lynsjakk for juniorer burde fremheves, ettersom det gjelder en offisiell NM-tittel.

- To av de som ble nevnt i årsberetningen (J. Kvisla og H. Vederhus) var ikke medlemmer i 1911 i 1999 (men i 1911 U).

Med disse merknadene ble årsberetningen godkjent.

 

4. Regnskap med revisjonsberetning og budsjett

Regnskapet ble godkjent. Revisors merkander ble tatt til etterretning.

 

I budsjettet ble følgende poster endret:

Inntekter, Medlemskontingent ble endret til                       11.000 (fra 13.500)

Sum inntekter ble i tråd med dette endret til                      25.270 (fra 27.670)

Overskudd ble i tråd med dette endret til                          3.670 (fra 6.170)

Sum eiendeler ble i tråd med dette endret til                      22644.30 (fra 25144.30)

Egenkapital ble i tråd med dette endret til    22644.30 (fra 25144.30)

 

Med disse endringene ble budsjettet vedtatt.

 

5. Valg

Følgende styre ble valgt:

Formann:                             Johs. R. Kjeken                   (gjenvalg)

Viseformann:  Harald Furnes                      (gjenvalg)

Kasserer:                             Odd G. Heitun                     (gjenvalg)

Sekretær:                             Torstein Bae                        (gjenvalg)

Materialforvalter:                  Finn Møller                          (gjenvalg)

Varamedlem:  Tore Garberg                       (gjenvalg)

 

6. Valg av revisor med varamann

Følgende revisor med vara ble valgt:

Revisor:                               Matti Unnli                           (gjenvalg)

Vara:                                   Alf Vederhus                        (gjenvalg)

 

7. Innkomne forslag

Ingen forslag var kommet inn.

 

8. Eventuelt

Klubbens 90-årsjubileum ble disktutert. En rekke forslag fremkom og ble diskutert:

- Arrangement av det åpne NM (januar 2001).

- Lagkamp i utlandet, f.eks mot Kiel.

- Arrangement av en turnering i Norges Grand Prix.

- Jubileumsmiddag, evt. i forbindelse med andre arrangement.

 

En 90-års-komite ble nedsatt for å se nærmere på spørsmål rundt feiringen. Denne består av følgende personer:

Leder:                                  Harald Furnes

Medlemmer:                         Bjørn Salvesen

                                            Tore Garberg

                                            Roaul Abrahamsson

                                            Henrik G. Arnesen

 

Generalforsamlingen ble etter dette hevet.

 

Oslo den 15 februar 2000

 

 

Torstein Bae

referent