Generalforsamling for SK av 1911

Ullevål Hageby Eldresenter

mandag den 16. februar 1998 kl. 19.30.

 

REFERAT:

 

1.Innkalling og dagsorden ble godkjent.

 

2.         Kjeken ble valgt til dirigent og Garberg til referent.

 

3. Årsberetningen ble godkjent.

 

4. Regnskap med revisorberetning.

Kassereren gjorde rede for enkelte poster, herunder "posteringer uten bilag". Revisor hadde på grunn av flytting ikke fått oversendt revisjonsrapporten.

Vedtak: Styret får fullmakt til å godkjenne regnskapet under forutsetning av at revisor ikke har merknader. Rivisjonsrapporten sendes medlemmene.

 

5. Valg av 5 styremedlemmer og en varamann:

Formann Johs. R. Kjeken

            Viseformann Harald Furnes

            Sekretær Torstein Bae

            Kasserer Odd Gunnar Heitun

            Materialforvalter Finn Møller

            Varamann Tore Garberg

 

6.         Valg av revisor med varamann.

Matti Unnli ble valgt til revisor med Per Gisle Svendsen som vararevisor.

 

7.Forslag til nytt "Turneringsreglement for Schakklubben av 1911" fra Odd Gunnar Heitun og Torstein Bae ble enstemmig vedtatt.

 

8. Eventuelt. Ingen saker.

 

Kjeken takket for tilliten og hevet møtet, og Torstein Bae gjorde klart for lynturnering.